Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl

6.Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:

a)każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie Przedszkola,

b)każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

7.Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.

a)Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

Organy przedszkola działają zgodnie z prawem.

Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.

Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola.

Na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

8.Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną:

Dyrektor i rada pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku:

indywidualnych rozmów, nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku, nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej, z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

9.Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola, a radą pedagogiczną i radą rodziców

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania sporu w toku:

indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami, indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami (z udziałem dyrektora), indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami, zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola, zebrania z rodzicami ( z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny) zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu tygodnia od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

 W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu rada rodziców ( rodzic) ma prawo zwrócić się:

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej; do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

9.Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Dyrektor jako przewodniczący, jeśli nie jest stroną w konflikcie. Jeśli Dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany inny przedstawiciel rady pedagogicznej.

10.Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu. W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Pokaż informacje o artykule