Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl

 

 

 

 

 
                                                                                 Załącznik do Zarządzenia nr 4/27.02.2014 r.
                                                                                                                                                               z dnia 27.02.201 4 r.          
                                                                                                                                                         Dyrektora Przedszkola nr 118
 z Oddziałami Integracyjnymi
w Warszawie.
 
 
 
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W WARSZAWIE
 
 
Podstawa prawna:
1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
2.      Uchwała Rady Miasta st. Warszawy nr LXXV/1936/2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez m. st. Warszawę w roku szkolnym 2014/15.
3.    Statut Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 
 
§ 1
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW
 
1.      Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art.20w ust.2 ustawy o systemie oświaty )
2.      Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) – złożony u dyrektora przedszkola pierwszego wyboru (art. 20s ust.1 w/w ustawy)
3.      Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do nieograniczonej liczby przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszawa prowadzących postępowanie rekrutacyjne na dany rok szkolny. (uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXV/1936/2014)
 
 
§ 2
 
ZASADY PRZYJĘĆ
 
1.        Do Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie , przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy  (art.20c ust.1 w/w ustawy)
2.      Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się 
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
3.        Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 2,5 letnich mogą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsce po zakończonej rekrutacji .
4.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
5.        Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  
6.        W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 10 roku życia; od 1 września 2014 do ukończenia 8 roku życia. (art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty).
7.        Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny opracowanym przez z Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
8.        Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.
 
 
§ 3
 
KRYTERIA PRZYJĘĆ
 
1.      W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty - kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem Miasta st. Warszawy - kryteria samorządowe.
2.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie. m. st. Warszawy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja po weryfikacji wniosków w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe określone w art.20c ust.2 ustawy o systemie oświaty), tj.:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3.      Zgodnie z art.20 c ust.3 ustawy o systemie oświaty– kryteria te mają jednakową wartość.
4.      Jeśli po I etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami samorządowymi (art. 20c ust 4 ustawy o systemie oświaty):
    1) Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości    do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka .
2) Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
3) Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
4)    Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru .
5)    Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają 
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
5. Każdemu kryterium przypisana jest inna wartość punktowa (art.20c ust 6 ustawy o systemie oświaty).
6. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność
a) rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. 
b) rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika.
c) rodzice układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
- w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne
- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
d) wypełniony wniosek rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
e) kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji prowadzącej oddziały integracyjne.
f) postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
g) decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor
 
 
§ 4
 
WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW
 
1.    Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt 1 a – d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wnioskuskładanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria ustawowe są odpowiednio:
1)       oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
3)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art.. 20 b ust. 2 ustawy o systemie oświaty)
4)       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
2.  Dokumenty, o których mowa w pkt 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonegozgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013).
3. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria samorządowe, ustalone przez organ prowadzący są:
1)      Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).
2)      Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.
3)      Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.
4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, dotyczących kryteriów dodatkowych w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrzao potwierdzenie tych okoliczności. (art.20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty).
5.      Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni ( art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty).
6.    W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy o systemie oświaty).
7.    Rodzice / prawni opiekunowie składając oświadczenie są zobowiązani do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Zgodnie z art. 20t.ust.6 ustawy o systemie oświaty)
 
§ 5
 
ZASADY TWORZENIA I DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ                         W PRZEDSZKOLU NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W WARSZAWIE
 
1.      W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Przedszkola Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi powołuje komisję rekrutacyjną w drodze zarządzenia.
2.      Dyrektor wyznacza skład komisji i wskazuje jej przewodniczącego (art.20 zb ust.1 ustawy o systemie oświaty)
3.      Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie zHarmonogramem rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dany  rok szkolny”  opracowanym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
4.      Przewodniczący komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy Komisji: rozpatrywaniem wniosków rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o miejsce w przedszkolu, zgodnie z postanowieniami regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
5.      Zasady działania komisji rekrutacyjnej:
1)   weryfikowanie złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
2)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego po każdym jego etapie, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w niniejszym regulaminie i wagę ustalonych punktów za ich spełnienie,
a)      w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja bierze pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty - kryteria ustawowe.
b)      w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie komisja bierze pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z prezydentem miasta - kryteria samorządowe.
c)      w przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej)
d)      w przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie preferencji określonych w lit. a, b, c, ostateczną decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
3)      Podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (art.20 zc ust. 1 i 4 ustawy o systemie oświaty)
4)      Weryfikowanie pisemnych potwierdzeń złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych dotyczących woli zapisu dziecka do przedszkola w terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola.
5)      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola pierwszego wyboru opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art.20 zc ust. 5 ustawy o systemie oświaty)
6)      Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola na pisemny wniosek rodziców w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało.
7)      Sporządzanie protokołów z każdego etapu postępowania rekrutacyjnego.
 
 
§ 6
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 
1.    Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych.
2.    Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
3.    Przyjmowanie kandydatów na wolne miejsca, jakimi dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów i zasad określonych w regulaminie.  
4.    Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
5.    Potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola.
6.    Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
7.    Postępowanie odwoławcze.
 
§ 7
 
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
 1. Rodzic/prawny opiekun ma prawo odwołać się od nieprzyjęcia dziecka (art. 20 zc, ust. 6 ustawy o systemie oświaty)
2.      Na podstawie art. 20 zc ust. 6-8 ustawy o systemie oświaty. ustala się następujące etapy postępowania odwoławczego:
1)     Składanie przez rodziców/ prawnych opiekunów /do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2)     Rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną wniosków odwoławczych rodziców/ prawnych opiekunów i sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna.
3)     Składanie przez rodziców/ prawnych opiekunów do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
4)     Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołania rodziców/ prawnych opiekunów od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania.
3.      Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 
 
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.      Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy oraz zostały złożone w wymaganym terminie.
2.      Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
3.      W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
4.      Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w regulaminie nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
5.        Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy o systemie oświaty)
6.        Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Osobą samotnie wychowującą dziecko nie jest osoba wychowująca wspólnie , co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt.2 ustawy o systemie oświaty).
7.        W trakcie roku szkolnego tj. poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
 
 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2014 roku.
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokaż informacje o artykule