Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Organizacja przedszkola

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola 

§ 4 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, w terminie określanym przez organ prowadzący.

3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

            a) liczbę oddziałów, liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów

            b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

d) czas realizacji podstawy programowej.

5. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci (np. ferie) Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo – dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań             i uzdolnień. Dopuszcza się umieszczanie w jednej grupie dzieci z różnych roczników.            O doborze dzieci decyduje Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

7. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25, a w oddziałach integracyjnych – 20    (w tym do 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z różnym stopniem niepełnosprawności).

{C}8.      W przypadku nieobecności nauczycieli płatne godziny zastępcze przyznaje się gdy liczba dzieci po ich podzieleniu przekracza 25 w grupie. W innych przypadkach dzieci są dzielone pod opiekę nauczycieli pozostałych grup.

 

{C}9.      Jedną grupą wychowanków opiekują się dwie nauczycielki (na zmianę), jedna osoba personelu obsługowego (woźna), a w grupach dzieci 3-4 letnich dodatkowo pomoc nauczycielki. W grupach integracyjnych jest dodatkowy nauczyciel wspierający.

10. W czasie zajęć poza terenem przedszkola jednej osobie dorosłej nie należy powierzać więcej niż dziesięcioro dzieci. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej jednej osobie dorosłej można powierzyć nie więcej niż pięcioro dzieci. Po wycieczce sporządza się protokół.

11. Ramowy rozkład dnia uwzględnia właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem potrzeb możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

RAMOWY PLAN DNIA

Lp.

Wymiar czasowy

Rodzaj zajęć

1.

co najmniej 1/5 czasu

zabawa dzieci; (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2.

co najmniej 1/5 czasu

 

 

w przypadku młodszych dzieci –

co najmniej 1/4 czasu

zajęcia na świeżym powietrzu; (dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3.

Co najmniej 1/5 czasu

zajęcia dydaktyczne; (różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);

4.

Pozostały czas

zajęcia według uznania nauczyciela; (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i inne).

 

12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

13. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 80.

14. W przedszkolu łącznie są cztery oddziały.

15. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

            a) salę zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III i IV), połączone łazienkami,

            b) salę gimnastyczną,

            c) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

            d) kuchnię,

            e) szatnię dla dzieci i personelu,

            f) gabinety: logopedy, psychologa i pedagoga, gabinet do terapii SI,

            g) ogród przedszkolny.

16. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

17. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

18. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa „Regulamin spacerów i wycieczek” obowiązujący w przedszkolu.

19. Dziecko do przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

20. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Wzór upoważnienia opracowuje organ prowadzący. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.

21. Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci z przedszkola po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

22. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

23. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

24. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. W sytuacji opisanej w punkcie 22, gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.

25. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.

26. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny z uwzględnieniem warunków określonych poniżej.

27. Z powodów organizacyjnych (podawanie posiłku o godz.900 oraz  prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą po godz.900 zgodnie z ramowym rozkładem dnia), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 8.45.

28. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się w godz.1300-1330 dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz.1300 oraz od godz.1515 do godziny określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny jako godzina zamknięcia przedszkola dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie.

29. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

30. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

31. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem jest następujący:

a) dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z realizowanym programem i miesięcznym planem zajęć,

b) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby instruktora prowadzącego zajęcia, zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa,

c) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych jej dzieci,

d) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

e) nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

f) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola,

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,

h) obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np.  temperatura,

i) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

j) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

k)  w przedszkolu dzieciom nie podaje się żadnych lekarstw,

§ 5

{C}1.      Przedszkole przeprowadza rekrutację zgodnie z obowiązującą ustawą o Systemie Oświaty i obowiązującą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola.

{C}2.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

{C}3.      Nabór do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący, obowiązujący w danym roku szkolnym.

{C}4.      O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na ewentualnie zwolnione miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria.

{C}5.      Do Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy.

{C}6.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia.

{C}7.      Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym,

{C}8.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola w drodze zarządzenia.

{C}9.      Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

{C}10.  {C}W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola obowiązują określone kryteria, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem Miasta st. Warszawy  tzw. kryteria samorządowe.

{C}11.  {C}W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie. m. st. Warszawy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja – po weryfikacji wniosków w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

{C}12.  {C}Kryteria te mają jednakową wartość punktową.

{C}13.  {C}Jeśli po I etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami samorządowymi:

 

{C}1)      dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.

{C}2)      dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

{C}3)      dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium to stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

{C}4)      dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku, edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

{C}5)      dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają 
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

 

{C}14.  Każdemu kryterium samorządowemu przypisana jest inna wartość punktowa.

 

{C}15.  Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria ustawowe, są odpowiednio:

{C}1)      {C}oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

{C}2)      {C}orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

{C}3)      {C}prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

{C}4)      {C}dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia     9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

{C}16.  {C}Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria samorządowe są:

 

{C}1)      oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

{C}2)      oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

{C}3)      oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.

 

{C}17.  {C}Dyrektor wyznacza skład komisji i jej przewodniczącego.

 

{C}18.  {C}Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z Harmonogramu rekrutacji” na dany rok szkolny opracowany prze z Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

 

{C}19.  {C}Przewodniczący komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy Komisji: rozpatrywaniem wniosków rodziców ubiegających się o miejsce w przedszkolu i zgodnie z postanowieniami regulaminu rekrutacji.

 

{C}20.  {C}Zasady działania komisji rekrutacyjnej:

 

{C}1)      Weryfikowanie złożonych wniosków oraz deklaracji rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji.

{C}2)      Rozpatrywanie do przyjęcia kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.

{C}3)      Szeregowanie listy dzieci zarejestrowanych w systemie elektronicznym – ustalanie kolejności przyjęć.

{C}4)      Przyjmowanie kandydatów na  wolne  miejsca jakimi  dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w regulaminie i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich:

{C}a)      w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja bierze pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

{C}b)      w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie komisja bierze pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

{C}c)      w przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod  uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

{C}d)     w przypadku braku rozstrzygnięcia preferencji, dokonuje wyboru losowo.

 

{C}5)      Podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

{C}6)      Czuwanie nad terminowym, pisemnym potwierdzeniem przez rodziców/opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do przedszkola w terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola.

{C}7)      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola pierwszego wyboru opatrzonym podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

{C}8)      Sporządzanie protokołów z każdego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

{C}21.  Zgodnie z obowiązującym prawem ustala się następujące etapy postępowania odwoławczego:

{C}1)      Składanie przez rodziców/ prawnych opiekunów do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

{C}2)      Rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną  wniosków rodziców/ prawnych opiekunów i sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

{C}3)      Składanie przez rodziców/ prawnych opiekunów do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

{C}4)      Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołania rodziców/prawnych opiekunów od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

{C}22.  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

{C}23.  Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy oraz zostały złożone w wymaganym terminie.

 

{C}24.  Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

 

{C}25.  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

{C}26.  Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

 

{C}27.  Dokumenty wymagane jako potwierdzenie spełniania określonych kryteriów:

{C}1)      Dla "dziecka samotnej matki lub ojca" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów: 

{C}a)      zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa
z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny

{C}b)      wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji

{C}c)      zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności

{C}d)     ­oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

{C}e)      za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

{C}2)      Dla "dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

{C}a)      ­orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

{C}b)      orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{C}c)      orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 r.

{C}d)     orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

{C}e)      orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

{C}3)      Dla "dziecka umieszczonego w „rodzinie zastępczej" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

{C}a)      ­postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej

{C}b)      zaświadczenie z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72, ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

{C}4)      Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

{C}a)      nabór dzieci z orzeczeniami do grup integracyjnych odbywa się przez cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc,

{C}b)      aby zapisać dziecko z orzeczeniem do przedszkola należy skontaktować się z dyrektorem przedszkola,

{C}c)      po wstępnej rozmowie, przeprowadzonej w celu orientacji o stanie dziecka, jego rozwoju, jeżeli pojawia się szansa, że dziecko będzie mogło funkcjonować w grupie integracji, rodzic i dziecko umawiani są na spotkania w przedszkolu. Wtedy dokonuje się obserwacji dziecka w grupie rówieśniczej i wstępnego rozeznania psychologicznego.

{C}d)     w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z dzielnicy Wola.

{C}e)      dzieci niepełnosprawne muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z  poradni psychologiczno - pedagogicznej. Decyzja dotycząca drogi edukacyjnej dziecka powinna być wsparta przez zespół orzekający, działający przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub przy poradniach specjalistycznych, właściwych dla miejsca zamieszkania dziecka.

{C}f)       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest dla dziecka niepełnosprawnego rozpoczynającego drogę edukacyjną ważnym dokumentem zawierającym wskazania dotyczące dostosowania programu nauczania do potrzeb dziecka, określającym warunki realizacji oraz wskazującym na potrzebę dodatkowych zajęć w zależności od deficytów, np.: logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i inną.

{C}g)      do naszej placówki przyjmowane są:

• dzieci upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym, nie zagrażające swym zachowaniem, bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci

• dzieci ze spektrum autyzmu

• dzieci z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi

• dzieci z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem

• dzieci z zaburzeniami słuchu

• dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym

• dzieci z lub po przebyciu chorób przewlekłych i po operacjach, wymagających indywidualnej opieki.

{C}28.  {C}W związku z barierami architektonicznymi, które znajdują się w budynku przedszkola, nie przyjmowane są dzieci z poważnym upośledzeniem ruchu.

{C}29.  {C}Karta zgłoszenia dziecka powinna zawierać szczegółowe informacje o aktualnym stanie zdrowia dziecka.

{C}30.  {C}Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązanie się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny.

{C}31.  {C}Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, do grup integracyjnych nie muszą spełniać kryteriów obowiązujących pozostałe dzieci.  

§ 6

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach.

            a) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu

b) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji); powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka   w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej

c) ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców

d) które potrzebuje innej specjalistycznej opieki, jakiej nie może mu zapewnić obecna placówka (w miarę możliwości dyrektor powinien skierować dziecko do placówki specjalistycznej lub pomóc rodzicom /prawnym opiekunom/ w znalezieniu takiej placówki)

e) zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej 2 miesiące.

2. Decyzja o skreśleniu winna być poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji rodzinnej dziecka oraz co najmniej dwukrotnym kontaktem z rodzicami lub opiekunami (wywiad środowiskowy, list, rozmowa, itp.).

3. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej  w ust.1 pkt d) dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

            a) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia  współpracy  z           przedszkolem w zakresie zmiany zachowań dziecka

            b) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią  do  możliwości  przedszkola             pomoc

c) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków

d) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale Dyrektor powiadamia pisemnie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.

Pokaż informacje o artykule