Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl

Założenia ogólne:


1.      Przedszkole jest czynne 10,5 godzin dziennie w dni robocze od godziny 700 do 1730. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola.

2.      Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie lub skrócenie czasu pracy placówki.

3.      Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

4.      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Miasto Stołeczne Warszawa,

b) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu,

c)  dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przedszkola

5. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy zwany „planem finansowym”. W przedszkolu utworzony jest rachunek dochodów własnych, posiadający własny rachunek bankowy. Przedszkole może gromadzić na wydzielonym rachunku przedszkola dochody określone w uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rada Miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie.

6. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

7. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz.8- 13.

7.1     Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania praz dziecko ze świadczeń przedszkola oraz ilość posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym,

7.2    Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację, o której mowa w lit. a najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola,

7.3    Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego,

7.4    Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonym w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2002r. nr 200, poz. 1679, z 2004 r. nr 240, poz. 2407, z 2005 r. nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”,

7.5                    Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę obejmuje:

- organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

- organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

- organizację zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

- organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

- organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

- opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku,

7.6 Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu,

7.7 Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez wychowawców grupy w dzienniku zajęć przedszkola, dodatkowym dokumentem potwierdzającym ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu są imienne listy odbioru dzieci z przedszkola zawierające godzinę odbioru oraz podpis osoby odbierającej,

7.8 Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ustala się według stanu na pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego.”

 

8. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

8.1 Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

9. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na podstawie analizy kosztów żywienia.

9.1 Pracownicy przedszkola wnoszą opłatę za żywienie powiększoną o koszty przygotowania posiłków. Wysokość wspomnianej opłaty ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy.”

 

10. Zasady zwrotu stawki żywieniowej w przypadku nieobecności dziecka ustala się zgodnie z bieżącym Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.”

11. Rodzice co miesiąc zobowiązani są do wnoszenia opłat za przedszkole.

a) opłaty z góry, za wyżywienie, zgodnie z zadeklarowaną ilością posiłków w

terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków,

   b) opłaty z dołu za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy:

- wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

- nie pobiera się opłaty w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu; Rodzice (opiekunowie prawni) informują przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania,

- przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu,

- nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: wpis na listę zgłoszenia nieobecności, telefonicznie lub pocztą elektroniczną,

c) w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy,

d) zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie i opiekę:

- wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m. st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m. st. Warszawy,

- jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia,

- w przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej w aktualnej uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy,

   e) wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe rodzice (opiekunowie prawni) dziecka składają do dyrektora przedszkola; wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do niniejszego statutu,

f) do wniosku należy dołączyć:

Osoby nieprowadzące własnej działalności gospodarczej:

- zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego (jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia wnioskodawca może złożyć oświadczenie); w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

-oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło;

- oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą:

- okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym; w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł niewymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie
o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,

- oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

g) dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni

członkowie gospodarstwa domowego.

  h) ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody rozumiane jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

  i) w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej w aktualnej uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy:

- obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m. st. Warszawy,

- w przypadku zbiegu wyżej wymienionych uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców (prawnych opiekunów), mogą oni dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe

j) wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do statutu przedszkola.

k) dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

l) zwolnienie lub obniżenie opłaty ze względu na kryterium dochodowe następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

m) obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny.

n) opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

 

12. Przedszkole może organizować naukę religii na życzenie rodziców. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

13. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (język obcy, gimnastyka korekcyjna, plastyka, tańce, itp.)

14. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwości i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

15. Czas trwania zajęć (również zajęć dodatkowych) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) 15 –20 minut dla dzieci 3-4-letnich,

b) około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.

16. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki na wniosek Rady Rodziców. Zajęcia te nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

17. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

19. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa teren przedszkola i budynek jest objęty monitoringiem zewnętrznym. Tabliczki informacyjne są umieszczone na ogrodzeniu i budynku przedszkola.

Pokaż informacje o artykule