Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Organa przedszkola

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 3

 

1. Organami przedszkola są:

            a) Dyrektor przedszkola,

            b) Rada Pedagogiczna,

            c) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Dyrektor przedszkola:

3.1. Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.

3.2. Dyrektor przedszkola może być wyłoniony w drodze konkursu lub powierzenia przez organ prowadzący.

3.3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników         administracji i obsługi.

3.4. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:

            a) tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

b) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

c) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;

d) kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

e) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,

f) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

g) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;

h) prawidłowe prowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola;

i) organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym;

j) wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji;

k) podawanie do publicznej wiadomości do 1 września zestawu programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywały od początku roku szkolnego.

            l) realizowanie wytycznych organu prowadzącego.

             ł) organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;

             m) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

3.5. Do obowiązków Dyrektora należą także:

a) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących;

b) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

c) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

d) organizowanie  pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola;

e) Dyrektor przedszkola powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

f) na podstawie prowadzonych w przedszkolu kart dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok  szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebna na ich realizację;

g) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

h) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;

i) opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

j) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;

k) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

l) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;

ł) prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

m) raz do roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu);

n) ustalenie ramowego rozkładu dnia zgodnie z obowiązującą podstawą programową;

o) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

p) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym.

3.6. Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w   szczególności   organizuje   szkolenia  i  narady,  motywuje  do  doskonalenia  i  rozwoju  zawodowego przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego,

3.7. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny nad wszystkim zajęciami prowadzonymi w przedszkolu, wykonuje w szczególności następujące zadania:

a) planuje, organizuje i przeprowadza diagnozę i ocenę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

b) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu diagnozy i oceny;

c) dyrektor przedszkola w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

d) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

e) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli;

f) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

g) może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych;

h) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

i) plan nadzoru, o którym mowa w ust. h) uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z planu pracy na bieżący rok szkolny;

j) Plan Nadzoru Pedagogicznego zawiera:

cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram

tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli

plan obserwacji zajęć dydaktycznej,  wychowawczych  i  opiekuńczych   oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej   przedszkola.

3.8. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

3.9. Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form prac dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.

4. Rada Pedagogiczna:

4.1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

4.4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.

4.5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

            a) uchwalenie statutu przedszkola;

            b) opracowanie planu rocznego lub programu rozwoju placówki;

c) podejmowanie uchwał w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego;

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i zajęć i programów autorskich;

e) uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej;

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

g) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;

h) wybranie zestawu programów wychowania przedszkolnego do dnia 15 czerwca każdego roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, w którym będą obowiązywały i wystąpienie z wnioskiem zawierającym uzasadnienie wyboru do dyrektora przedszkola o dopuszczenia programu do użytku.

i) Ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

4.6. Rada Pedagogiczna opiniuje:

            a) projekt planu finansowego;

            b) wnioski o nagrody i wyróżnienia;

            c) organizację placówki;

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydzielania nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

4.7. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w planie rocznym oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.

4.8. Rada Pedagogiczna wyłania ze swojego grona jednego przedstawiciela, biorącego udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

4.9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

4.10. Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

4.11. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.

4.12. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona sprzeczna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący.

5. Rada Rodziców.

5.1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.

5.2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.

5.3. Rada Rodziców  współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

5.4. W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału; przy czym w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5.5. Kompetencje Rady Rodziców:

            a) Rada Rodziców uchwala

            - regulamin Rady Rodziców

- jeśli zaistnieje potrzeba utworzenia programu wychowawczego lub profilaktycznego - uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: program wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli; program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska

b) opiniuje:

- i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola

- wyraża opinię na temat pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego

c) Rada Rodziców występuje do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w tym wniosek dotyczący organizacji zajęć dodatkowych.

5.6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek  rodziców oraz innych  źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

5.7. Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej  pomocy  dotyczącej bieżącej działalności przedszkola.

6. Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:

a) każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie Przedszkola,

b) każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

7. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.

            a) Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

            Organy przedszkola działają zgodnie z prawem

            • Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów

            • Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola

• Na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

8. Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną:

Dyrektor i rada pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku:

indywidualnych rozmów

nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku

nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej, z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku

W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

• do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej

• do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

9. Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola, a radą pedagogiczną i radą rodziców.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania sporu w toku:

• indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami

• indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami (z udziałem dyrektora)

• indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami

• zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola

• zebrania z rodzicami ( z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny) zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu tygodnia od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu rada rodziców ( rodzic) ma prawo zwrócić się:

• do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej

• do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

10. Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Dyrektor jako przewodniczący (jeśli nie jest stroną w konflikcie). Jeśli Dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany inny przedstawiciel rady pedagogicznej.

11. Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu. W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Pokaż informacje o artykule