Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

1. Pracownikami Przedszkola są:

a) dyrektor

b) nauczyciele

c) nauczyciele – wspomagający, specjaliści: logopeda, psycholog, itp.

d) pracownicy administracji: kierownik gospodarczy, sekretarka

e) pracownicy obsługi - woźne, pomoc nauczyciela, dozorcy, kucharka, pomoce kuchenne, szatniarka.

2. Liczbę pracowników administracji i obsługi oraz liczbę nauczycieli w tym nauczycieli specjalistów co roku zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.

3.    Nauczyciele:

  1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
    1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć    organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3) prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
6) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
7) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
9) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
10) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
11) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami ;
12) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
13) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego; 14) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
15) przestrzeganie dyscypliny pracy;
16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i dwutygodniowych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola,;
17) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
18) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
22) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań,
25) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do  30 kwietnia danego roku szkolnego.


3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

  1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
5) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;
6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
8) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
10) współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;
11) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
13) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
14) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

4.. Zadania pracowników nie będących nauczycielami:

4.1. Nauczyciele specjaliści

4.2. Do zadań logopedy w szczególności należy:

    a) diagnoza wad mowy dzieci z przedszkola zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców,

b) prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy,

c) współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń,

d) kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę,

e) prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych,

f) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.

4.3. Specjalista prowadzi dziennik zajęć specjalistycznych. Do dziennika zajęć specjalistycznych  wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków na zajęciach. Indywidualną ocenę postępów dziecka, wnioski do dalszej pracy i zadania do współpracy z rodzicami nauczyciel dokumentuje w zeszycie.

4.4. Do zadań specjalistów tworzących zespół należy:

a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,

b) rozwijanie i rozpoznawanie predyspozycji i uzdolnień,

c) określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczni – pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

d) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych , rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb, oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

e) opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

f) opracowanie i wdrożenie planów działań wspierających dla uczniów, posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz dla dzieci, u których dokonane zostało rozpoznanie, o którym mowa w pkt 1,

g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

h) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci rodziców i nauczycieli,

j) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

k) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4.5. „Zespół”, w skład którego wchodzą m.in. pedagog przedszkolny pełniący rolę… jego koordynatora, zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka. Karta zawiera:

• imię ( imiona ) i nazwisko dziecka

• nazwę przedszkola oraz oznaczenie grupy, do której dziecko uczęszcza

• podstawę założenia karty

• diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, lub informację o stanie zdrowia dziecka.

4.6. Rozpoznanie dokonane przez zespół:

• obszary, w których dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno – pedagogicznej

• zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sposoby ich udzielania

• czas trwania i wymiar godzin, w których powinny być realizowane

• podpis dyrektora przedszkola.

4.7. W karcie wpisuje się:

a) okresową ocenę efektywności udzielanej uczniowi pomocy oraz propozycję form i sposobów udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej na kolejny okres, z określeniem czasu ich trwania i wymiaru godzin, których powinny być realizowane

b) kartę dołącza się do dokumentacji dziecka.

4.8. W przypadku przejścia dziecka do innego przedszkola:

a) kartę przekazuje się do tego przedszkola za zgodą rodziców dziecka

b) karta może stanowić podstawę do kontynuacji działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na kolejnych etapach edukacyjnych

c) po ukończeniu przez dziecko przedszkola, oryginał Karty otrzymują rodzice dziecka, kopia Karty pozostaje w przedszkolu w dokumentacji.

4.9. Na podstawie prowadzonych w przedszkolu Kart dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację (może to być zapotrzebowanie na etat specjalisty pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego).

4.10. Karta jest podstawą do opracowania i wdrażania:

a) indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych lub będących niedostosowanymi społecznie

b) planów działań wspierających dziecko, posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, oraz dla dzieci, u których dokonane zostało rozpoznanie przez „zespół”.

4.11. Kopia egzemplarza powyższych dokumentów powinna znajdować się w oddzielnej teczce u pedagoga przedszkolnego.

4.12. Teczka z opiniami wystawionymi przez nauczycieli zrealizowane w różnych celach powinna znajdować się w jednej teczce.

5. Do obowiązków pracownika administracji zwanego kierownikiem gospodarczym należy:

- kierowanie zespołem pracowników obsługi

- prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia

- sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola

- współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/

- odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów przedszkolnych do normalnego funkcjonowania

- nadzorowanie remontów

- zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt

- nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi

- sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej

- pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola

- prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

- pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z przedszkola

- uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych, a w razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców

- uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury

- prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych

- ścisła współpraca z księgowym w DBFO

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji placówki.

6. Do obowiązków sekretarki w przedszkolu należy:

- prowadzenie zasobów kancelaryjnych

- przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji

- rejestrowanie listów zwykłych i poleconych w specjalnie założonym zeszycie

- prowadzenie bazy ofert CV

- opracowywanie pism i przepisywanie na komputerze innych pism zatwierdzonych przez dyrektora

- opracowywanie pism we własnym zakresie

- przyjmowanie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów

- udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji

- prowadzenie teczek akt osobowych i spraw kadrowych pracowników

- dozorowanie listy obecności pracowników i zeszytu wyjść służbowych

- na bieżąco kontrolę zwolnień lekarskich pracowników i przedkładanie ich w ciągu dwóch dni od otrzymania do DBFO Wola

- dostarczanie i odbieranie dokumentów ze wskazanych przez dyrektora urzędów

- opracowywanie sprawozdań GUS, raportów SIO oraz prowadzenie Arkusz Organizacji i systemu naboru do przedszkola

- przekazywanie pracownikom poleceń dyrektora

- protokółowanie zebrań obsługi prowadzonych przez dyrektora

- dozorowanie aktualności książeczek zdrowia i badań pracowników przedszkola

- prowadzenie księgi dzieci i absolwentów

- prowadzenie  na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola

- sporządzanie i przesyłanie listy dzieci 6-letnich do szkół rejonowych

- dbanie o powierzone mienie oraz zapobieganie wszelkim przejawom marnotrawstwa i nadużyciom

- wykonywanie czynności służbowych w najlepszej woli i staranności przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy

- przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej

- przyczynianie się do dobrego imienia placówki poprzez swoją wiedzę fachową oraz kulturalny i uczynny stosunek do współpracowników, rodziców i dzieci

- informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach

- załatwianie innych czynności zleconych przez dyrektora.

7. Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy:

- przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków

- przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie

- prowadzenie magazynu podręcznego

- utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych

- branie udziału w ustalaniu jadłospisów

- zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

8. Do obowiązków pomocy kuchennej w przedszkolu należy:

- pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków

- utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń magazynowych

- załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

9. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy:

- pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków

- pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier

- czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela

- utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego.

10. Do obowiązków woźnej i starszej woźnej przedszkola należy:

- utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u

- pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie

- rozkładanie i składanie leżaków

- pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych

- spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia

- pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć

- uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola

- czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

11. Do obowiązków dozorcy przedszkola należy:

- otwieranie i zamykanie przedszkola

- codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą

- utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola

- pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione

- dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu

- utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach

- sprzątanie terenu wokół przedszkola

- odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku

- grabienie liści

- czuwanie i zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzież

- całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru

- systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych

- dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu i  zabawek)

- dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy

- wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego – troska o roślinność

- w czasie wakacji i remontów usuwanie z pomieszczeń mebli i sprzętu, należyte ich zabezpieczenie

- dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola

- pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola, uczestniczeniem w większych zakupach

- wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola.

12. Do zadań szatniarki należy:

- utrzymywanie w czystości pomieszczeń szatni, łazienek (ogrodowej i dla pracowników przedszkola) oraz gabinetu dyrektora

- uzupełnianie mydła, ręczników jednorazowych, ochraniaczy na buty

- dyżurowanie w szatni w czasie odbierania dzieci

- pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci

- pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety ogrodowej

- pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających

- wydawanie dzieci tylko rodzicom lub upoważnionym osobom

- obsługiwanie telefonu w szatni

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub osobę upoważnioną wynikających z organizacji pracy przedszkola.

13. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

14. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola

15. Na terenie przedszkola pracownicy nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. laptopy, ipody, mp3 i inne), w przypadku wyższej konieczności dopuszcza się skorzystanie z wyżej wymienionych urządzeń.

 

Pokaż informacje o artykule