Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Postanowienia szczególne i końcowe

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 12

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

            a) wyłożenie statutu na tablicy ogłoszeń

b) udostępnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola na życzenie osób zainteresowanych

 § 13 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 § 14

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.  Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady pedagogicznej.

4. Każda nowelizacja treści statutu skutkuje tekstem ujednoliconym.

 § 15

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 16

 

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.

 

§ 17

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 13.09.2016 r.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi.

3. Zmiany zawarte w Statucie obowiązują od 29.08.2016 r.

 

Pokaż informacje o artykule