Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Deklaracja Dostępności => Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://p118.przedszkola.net.pl/
Data publikacji strony internetowej: 05.03.2007 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.02.2020 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-03
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Wróbel, e-mail p118@edu.um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 838 49 35 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Wejście do budynku dla rodziców jest przez ogród przedszkolny, wejście służbowe znajduje się bezpośrednio od strony ulicy. Do drzwi głównych przedszkola wiodą dwa zewnętrzne stopnie schodów i kolejne dwa schody pod zadaszeniem z  platformą podjazdową. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzne ciągi piesze prowadzące do budynku. Na ogrodzonym parkingu wewnętrznym są wydzielone cztery miejsca parkingowe. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Na parterze budynku wszystkie pomieszczenia są dostępne do samodzielnego korzystania dla osób ze szczególnymi potrzebami lub przy wsparciu wyznaczonego pracownika. Toaleta na parterze budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W przedszkolu znajdują się plany rozkładu pomieszczeń wykonane w sposób wizualny. Placówka nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy i głosowy. W przypadku ewakuacji, zostaje wyznaczony pracownik do pomocy osobą ze szczególnymi potrzebami. 
 

Pokaż informacje o artykule