Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji     działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

      Powyższe działania dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania szkołą lub placówką.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:

a) wspomaganie    dzieci     w     rozwijaniu     uzdolnień    oraz    kształtowanie czynności intelektualnych  potrzebnych  im  w  codziennych  sytuacjach  i  w  dalszej edukacji,

b) budowanie    systemu    wartości,   w    tym    wychowanie    dziecka    tak,   żeby    lepiej orientowały  się  w  tym,  co  dobre  i  co  złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych  relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie   warunków  sprzyjających  wspólnej  i  zgodnej  zabawie  oraz  nauce  dzieci o  zróżnicowanych  możliwościach  fizycznych  i  intelektualnych,

f) troska   o   zdrowie   dzieci   i   ich   sprawność   fizyczną;  zachęcanie  do   uczestnictwa w  zabawach  i  grach  sportowych,

g) budowanie  dziecięcej  wiedzy  o  świeci  społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności  prezentowania  swoich  przemyśleń  w  sposób  zrozumiały dla innych,

h) wprowadzenie    dzieci   w   świat    wartości    estetycznych   i   rozwijanie   umiejętności wypowiadanie  się  poprzez  muzykę,  małe  formy   teatralne   oraz   sztuki   plastyczne,

i) kształtowanie    u    dzieci   poczucia    przynależności   społecznej  ( do  rodziny,   grupy rówieśniczej  i  wspólnoty narodowej)  oraz  postawy  patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

k) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

l) zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,

ł) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego lub programy autorskie, własne pisane zgodnie z podstawą programową dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej lub poszczególnych jej członków,

m) zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,

n) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,

o) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej,

p) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności,

r) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

s) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach.,

t) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania  opieki,

u) przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:

- zaspokajania potrzeb dziecka,

- aktywności,

- indywidualizacji,

w) pedagodzy wspomagający i specjaliści opracowują indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami lub opiniami zgodnie z zawartymi w nich zaleceniami i potrzebami wychowanków.

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznej koncepcji pracz przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych, oraz w rocznym planie nadzoru pedagogicznego.

5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcji zajęć poza terenem przedszkola,

            b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,

c) stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,

d) współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej  skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego  oddziału w przedszkolu.

6. Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz wzbudzanie motywacji do uczenia się języka obcego;

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym

8. W ramach posiadanych możliwości Dyrektor Przedszkola organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną poprzez:

           a) rozpoznawanie środowiska wychowanków,

            b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,

            c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

            d) wspieranie dziecka uzdolnionego,

e) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

f) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

h) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

7. Zadania, o których mowa, realizowane są we współpracy z :

            a) rodzicami dzieci,

b) placówkami doskonalenia nauczycieli,

c)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

            a) ucznia,

            b) rodziców,

            c) dyrektora przedszkola,

d) nauczyciela grupy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

e) pielęgniarki środowiskowej,

f) poradni psychologiczno-pedagogicznej,

g) pomocy nauczyciela,

h) pracownika socjalnego,

i) asystenta rodziny,

j) kuratora sądowego,

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu, w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz   w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.

11. O potrzebie objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

12. Szczegółową organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określa procedura wewnętrzna opracowana w przedszkolu.

13. Przedszkole, po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zapewnia dzieciom:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego, w miarę możliwości przedszkola,

b) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające  proces  edukacji w miarę możliwości finansowych przedszkola,

c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

d) indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne w wymiarze  określonym przez dyrektora,

e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu zgodnie z „Procedurą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie”.

14.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

14.2. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci uczęszczających do przedszkola.

14.3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne lub możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel lub specjaliści niezwłocznie udzielaja dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola.

14.4. Dyrektor przedszkola, jeżeli stwierdza taką konieczność, informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem,

14.5. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora przedszkola, że konieczne jest objecie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną, planuje on i koordynuje udzielanie tej pomocy, w tym ustalenie formy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin.

14.6.  Wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dyrektor ustala biorąc pod uwagę wszystkie godz., które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizacje tych form.

14.7. Dyrektor tworzy zespół  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka:

            a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

c) dyrektor ma możliwość tworzenia zespołów problemowych lub zadaniowych dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczna.

14.8. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

14.9. Zadania zespołu określono w regulaminie wewnętrznym funkcjonowania zespołu.

 14.9. Dyrektor wyznacza osobę koordynująca prace zespołu. Do zadań koordynatora należy:

- ustalanie terminów spotkań zespołu,

- zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora i wszystkich członków zespołu i rodziców z wyprzedzeniem,

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

14.10. Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół:

       a) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,

b) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, na podstawie powtórnej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,

d) dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,

e) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu,

f) po dokonaniu oceny efektywności wnioski z udzielanej pomocy i wnioski do dalszej pracy zostają dołączone do dokumentacji.

14.11. Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.

14.12. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się pisemnie rodziców ucznia.

14.13. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w przedszkolu rodziców dziecka.

14.14. Pomoc dziecku trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych lub złagodzeniu albo wyeliminowaniu zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka dana formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 14.15. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

14.16. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

15. Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentację badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczki i przechowywana jest w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.

15.1. Po zakończeniu uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice dziecka otrzymują oryginał dokumentów. Kopię przechowuje się w dokumentacji przedszkola.

15.2. Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, przekazuje kopię karty do przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

16. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli, a w grupach integracyjnych – dodatkowego nauczyciela wspierającego.

17. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

18. W oddziale  dla  dzieci  trzyletnich  lub  w  grupach  dzieci  3  i  4-letnich, w  których  jest minimum 10-ro 3-latków zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

19. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej             skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego             oddziału w przedszkolu.

20. Każdą grupę wiekową obejmuje dwóch nauczycieli przedszkola.

21. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji własną salę dziennego pobytu, łazienkę, salę gimnastyczną, szatnię dziecięcą.

22. W czasie pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem zabawowym wyzwalającym aktywność ruchową dzieci.

23. Na zajęciach poza terenem placówki zapewniona jest opieka dorosłych w ilości:

            a) spacery poza teren przedszkolny                           1 opiekun na 10 dzieci

            b) przejazd środkami komunikacji miejskiej                1 opiekun na 5 dzieci.

 

24. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Pokaż informacje o artykule