Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

 

4. Rada Pedagogiczna.


4.1 Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4.2 W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.3 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

4.4 Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.

4.5 Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)uchwalenie statutu przedszkola;

b)opracowanie planu rocznego lub programu rozwoju placówki;

c)podejmuje uchwałę w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego

d)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i zajęć i programów autorskich,

e)uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej;

f)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

g)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego.

4.6 Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego;

b) wnioski o nagrody i wyróżnienia;

c) organizację placówki;

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

4.7Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w planie rocznym oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.

4.8 Rada Pedagogiczna wyłania ze swojego grona jednego przedstawiciela, biorącego udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

4.9 Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 liczby jej członków.

4.10 Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

4.11 Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.

4.12 Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona sprzeczna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący.

Pokaż informacje o artykule