Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl

Pracownicy

 

1. Pracownikami Przedszkola są:

a)      dyrektor,

b)      nauczyciele,

c)      nauczyciele – wspomagający, specjaliści:   logopeda, psycholog itp.

d)      pracownicy administracji: kierownik gospodarczy, sekretarka,

e)      pracownicy obsługi: woźne, pomoc nauczyciela, dozorcy, kucharka, pomoce kuchenne, szatniarka.

2.Liczbę pracowników administracji i obsługi oraz liczbę nauczycieli w tym nauczycieli specjalistów, co roku zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.

3. Nauczyciele

3.1Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.2Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

3.3W sytuacji wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej osoby dorosłej zatrudnionej w przedszkolu.

3.4Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

3.5Nauczyciel wspiera samodzielnie działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów rozwiązywania ich, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.

3.6Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz
w środowisku.

3.7Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń.

3.8Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych. Prowadzi zajęcia z zakresu empatii.

3.9Nauczyciel pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczyć szacunku do pracy swojej i innych.

3.10W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

3.11Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą, opiekuńczą; gromadzi dokumentację swojej pracy, ponosi odpowiedzialność za jej jakość.

3.12Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. W dzienniku zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność wychowanków w danym dniu. Dziennik zawiera ponadto ramowy rozkład dnia danego oddziału uwzględniający czas realizacji programu pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz czas zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza własnym podpisem, który jest dowodem jego obecności w pracy. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo – dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.

3.13Nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania w ścisłej współpracy
z domem rodzinnym dziecka.

3.14Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.

3.15Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną oraz przeprowadza diagnozę pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

3.16Prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i dokumentuje ją.

3.17Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka w sprawach wychowania, nauczania i opieki.

3.18Nauczyciele planują i realizują pracę dydaktyczno – wychowawczą poszczególnych grup z uwzględnieniem wytycznych zawartych w programie rozwoju placówki oraz są odpowiedzialni za jej jakość.

3.19Nauczyciel wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie zestawów, programów wychowawczych przedszkola.

3.20Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu edukacyjnego, który po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez dyrektora może być realizowany na terenie placówki.

3.21Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

3.22Nauczyciel specjalista – (logopeda, psycholog, terapeuta SI, nauczyciele wspierający, rehabilitant) zatrudniony w przedszkolu, otacza opieką wszystkie dzieci i udziela porad oraz  wskazówek do pracy wszystkim rodzicom.

3.23Do zadań specjalisty w szczególności należy:

a)współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania powstawania wad wymowy, inicjowania rożnych form pomocy wychowawczej.

b)w zależności od potrzeb i możliwości specjalisty diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, badania diagnostyczne zgłaszanych dzieci.

c)współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksujących, kompensacyjno – wyrównawczych.

d)współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), prowadzenie doradztwa dla rodziców (prawnych opiekunów), w zakresie swoich kompetencji.

e)w miarę możliwości i kompetencji prowadzenie warsztatów dla nauczycieli.

f)kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę.

g)udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup integracyjnych oraz do grup terapeutycznych.

h)prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.

3.24Specjalista prowadzi dziennik zajęć specjalistycznych. Do dziennika zajęć specjalistycznych  wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków na zajęciach. Indywidualną ocenę postępów dziecka, wnioski do dalszej pracy i zadania do współpracy z rodzicami nauczyciel dokumentuje w zeszycie.

3.25Do zadań specjalistów tworzących zespół należy:

a)rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień,

b)określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

c)opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem lub opinią

d)opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

e)podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

f)organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

g)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców, nauczycieli,

h)wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

i)współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

j)założenie Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Wychowanka.

3.26Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Wychowanka zawiera:

a)imię (imiona) i nazwisko ucznia;

b)nazwę szkoły lub placówki oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

c)podstawę założenia Karty;

d)diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

e)informacje o stanie zdrowia dziecka;

f)rozpoznanie dokonane przez Zespół:

1.obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2.zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania,

3.czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane,

4.podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu,

5.podpis dyrektora szkoły lub placówki.

W karcie wpisuję się:

1.okresową ocenę efektywności udzielanej uczniowi pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kolejny okres, z określeniem czasu ich trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane,

2.kartę dołącza się do dokumentacji ucznia.

W przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola:

1.kartę przekazuje się za zgodą rodziców ucznia,

2.karta może stanowić podstawę do kontynuacji działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kolejnych etapach edukacyjnych.

Karta jest podstawą do opracowania i wdrażania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i planów działań wspierających dla dzieci. Kopia egzemplarza powyższych dokumentów powinna spoczywać w oddzielnej teczce u psychologa lub pedagoga. Ponadto w oddzielnych teczkach powinny być zgromadzone materiały związane z decyzjami poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczącymi:

a)kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, odroczeń obowiązku szkolnego,

b)z dokumentami dotyczącymi pomocy materialnej ( decyzje MOPS w sprawie sfinansowania obiadów uczniom, wykaz środków uzyskanych od sponsorów z rejestrem ich wykorzystania, podania rodziców o wsparcie )

c)z pismami przychodzącymi i kopiami pism wysłanych.

Teczka z opiniami wystawionymi przez nauczycieli zrealizowane w różnych celach powinny znajdować się w jednej teczce.

3.27Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek przedstawić Dyrektorowi informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

3.28Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3.29Nauczyciele Mianowani i Dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub jego obowiązkom.

3.30.Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe.

3.31Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

a)nagana z ostrzeżeniem,

b)zwolnienie z pracy,

c)zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

d)wydalenie z zawodu nauczycielskiego,

e)kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna,   

f)wymierzenie kary  dyscyplinarnej    jest   równoznaczne    z    zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim,

g)odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

4.W przedszkolu nie można utworzyć stanowiska zastępcy Dyrektora. Dyrektor wyznacza spośród członków Rady Pedagogicznej zastępcę pełniącego obowiązki społecznie. Osoba ta zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.

5.W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

6.Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. Zakresy obowiązków wszystkich pracowników stanowią załączniki do Regulaminu Pracy Przedszkola Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi i znajdują się w aktach osobowych. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

7.Zadania pracowników niebędących nauczycielami

a)Do obowiązków pracownika administracji zwanego kierownikiem gospodarczym należy:

-kierowanie zespołem pracowników obsługi,

-prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia,

-sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

-współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/,

-odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów przedszkolnych do normalnego funkcjonowania,

-nadzorowanie remontów,

-zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;

-nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

-sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej,

-pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,

-prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z przedszkola

-uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych w razie potrzeby,

-w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,

-uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,

-prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych,

-ścisła współpraca z księgowym w DBFO,

-wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji placówki.

b)Do obowiązków sekretarki w przedszkolu należy:

-prowadzenie zasobów kancelaryjnych

-przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji

-rejestrowanie listów zwykłych i poleconych w specjalnie założonym zeszycie.

-prowadzenie bazy ofert CV

-opracowywanie pism i przepisywanie na komputerze innych pism zatwierdzonych przez dyrektora

-opracowywanie pism we własnym zakresie

-przyjmowanie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów,

-udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji.

-prowadzenie teczek akt osobowych i spraw kadrowych pracowników

-dozorowanie listy obecności pracowników i zeszytu wyjść służbowych

-na bieżąco kontrolę zwolnień lekarskich pracowników i przedkładanie je w ciągu dwóch dni od otrzymania do DBFO Wola.

-dostarczanie i odbieranie dokumentów ze wskazanych przez dyrektora urzędów

-opracowywanie sprawozdań GUS, raportów SIO oraz prowadzenie Arkusz Organizacji i systemu naboru do przedszkola.,

-przekazywanie pracownikom poleceń dyrektora

-protokółowanie zebrań obsługi prowadzonych przez dyrektora

-dozorowanie aktualności książeczek zdrowia i badań pracowników przedszkola

-prowadzenie księgi dzieci i absolwentów

-prowadzenie  na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola

-sporządzanie i przesyłanie listy dzieci 6-letnich do szkół rejonowych

-dbanie o powierzone mienie oraz zapobieganie wszelkim przejawom

marnotrawstwa i nadużyciom

-wykonywanie czynności służbowych najlepszej woli i staranności przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy

-przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej

-przyczynianie się do dobrego imienia placówki poprzez swoją wiedzą fachową oraz kulturalny i uczynny stosunek do współpracowników, rodziców i dzieci.

-informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.

-załatwianie innych czynności zleconych przez dyrektora

c)Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy :

-przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków,

-przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,

-prowadzenie magazynu podręcznego,

-utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

-branie udziału w ustalaniu jadłospisów,

-zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych,

-wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

d)Do obowiązków pomocy kuchennej w przedszkolu należy :

-pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,

-utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń magazynowych,

-załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności,

-wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

e)Do obowiązków pomocy nauczycielki należy :

-pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

-pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier,

-czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela,

-utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

-wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego.

f)Do obowiązków woźnej przedszkola należy :

-utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u,

-pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/,

-rozkładanie i składanie leżaków,

-pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,

-spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

-pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć,

-uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,

-czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

-wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

g)Do obowiązków dozorcy przedszkola należy :

-otwieranie i zamykanie przedszkola,

-codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

-utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola,

-pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,

-dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu,

-utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach,

-sprzątanie terenu wokół przedszkola,

-odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku,

-grabienie liści,

-czuwanie i zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

-całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru,

-systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych,

-dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu i  zabawek),

-dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,

-wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego,

–troska o roślinność,

-w czasie wakacji i remontów usuwanie z pomieszczeń mebli i sprzętu, należyte ich zabezpieczenie,

-dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

-pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola, uczestniczeniem w większych zakupach,

-wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola.

h)Do zadań szatniarki należy:

-utrzymywanie w czystości pomieszczeń szatni, łazienek (ogrodowej i dla pracowników przedszkola) oraz gabinetu dyrektora,

-uzupełnianie mydła, ręczników jednorazowych, ochraniaczy na buty

-dyżurowanie w szatni w czasie odbierania dzieci,

-pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci,

-pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety ogrodowej,

-pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

-wydawanie dzieci tylko rodzicom lub upoważnionym osobom,

-obsługiwanie telefonu w szatni,

-wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub osobę upoważnioną wynikających z organizacji pracy przedszkola.


 

 

Pokaż informacje o artykule