Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Uczniowie i rodzice

 

Rozdział V

Wychowankowie Przedszkola

§ 7

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

4. Dzieci w wieku 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu

5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydaja zespoły orzekające działające przy publicznych poradniach psychologiczne – pedagogicznych.

6. O zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców.

7. Po każdorazowej chorobie dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

8. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę nauczycielowi.

9. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

a) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.;

b) prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu;

c) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.

10. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców (opiekunów) Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Policja lub Sąd Rodzinny.

11. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Opłatę za ubezpieczenie pokrywają rodzice.

12. Zadania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników przedszkola związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

a) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa

b) Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na jego terenie, zawiadomić pracownika obsługi placówki o fakcie przebywania osób postronnych

c) Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren placówki o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub skierować osobę do dyrektora

d) Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

 

Rozdział VI

Rodzice – prawa i obowiązki 

§ 8

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

• przestrzeganie niniejszego Statutu

• respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

• terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

• informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.

2. Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, zobowiązani są do poinformowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku Dyrektora Szkoły Podstawowej, w obwodzie zameldowania dziecka o miejscu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

3.2. W przypadku nie przyprowadzenia dziecka przez rodziców na obowiązkowe zajęcia do przedszkola Rada Pedagogiczna może podjąć Uchwałę o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

  

§ 9

 

1. Rodzice mają prawo do:

• zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale

• uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

• uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

• wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii pracy przedszkola

• wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny

• o przekazywanych sprawach powinien być poinformowany Dyrektor przedszkola. 

§ 10

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Formy współpracy z domem rodzinnym dziecka:

a) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami

b) zebrania grupowe i dni otwarte

c) zajęcia otwarte

d) spotkania grupowe metodami aktywizującymi

e) uroczystości i spotkania okolicznościowe np. teatrzyki dziecięce, teatry nauczycielskie i rodzinne, biesiady, olimpiady i konkursy promujące zdrowie, festyny, aukcje, gry i zabawy rodzinne, zajęcia otwarte, pogadanki podnoszące wiedzę pedagogiczną, urodziny dziecka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty itd.

f) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.)

g) kąciki dla rodziców Warto przeczytać, kąciki plastyczne, informacje grupowe

h) inne wzajemnie ustalone

i) tablica ogłoszeń i wystawy prac dzieci

3. Spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu według potrzeb na wniosek Dyrektora, Rady Rodziców lub Nauczyciela, nie mniej niż 2 razy w roku.

4. Celem współpracy przedszkola z rodzicami (opiekunami) jest:

a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

b) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju

c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań

d) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli takich jak: Program adaptacyjny, system wychowawczy, zasady współpracy z rodzicami, plan współpracy z rodzicami, plan współpracy ze szkołą.

5. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie Regulaminu Przedszkola w celu harmonijnej realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego oraz zapewnienia właściwych warunków pobytu wszystkim wychowankom przedszkola. 

Pokaż informacje o artykule