Loading ....
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35, (22) 838 49 35
fax: (22) 838 33 87
e-mail: p118@edu.um.warszawa.pl

Na podstawie Uchwały Nr LXXIII/1887/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu m,st. Warszawy na 2014 rok został przyjęty następujący plan dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2017 rok:


1. Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2453 (w tym fundusz zdrowotny 1604)

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 625063

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 51496

- Składki na ubezpieczenie społeczne - 108316

- Składki na Fundusz Pracy - 12266

- Zakup materiałów i wyposażenia - 14000

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4000

- Zakup energii - 51900

- Zakup usług zdrowotnych - 1734

- Zakup usług pozostałych - 16600

- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 3000

- Podróże służbowe krajowe - 350

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32352

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3030

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 651

2. Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

- Zakup usług remontowych 8000

3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1624

4. Pozostała działalność

- Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - 11188

Plan wydatków ogółem - 1213639

w tym wydatki dotyczące uczniów/wychowanków niepełnosprawnych - 265616

wpływy z usług - 22400

wpływy z różnych dochodów - 400

Plan dochodów ogółem - 22800


Pokaż informacje o artykule